O nama


UNICEF je Dečiji fond Ujedinjenih nacija. Mi smo visoko priznata svetska organizacija koja se bavi pravima i dobrobiti dece. Sa radom smo počeli 11. decembra 1946. godine. Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i marginalizovana.

UNICEF se u potpunosti finansira od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija. U radu se rukovodimo Konvencijom o pravima deteta, koju su potpisale i ratifikovale skoro sve zemlje članice Ujedinjenih nacija kako bi se prava deteta uspostavila kao trajna etička načela i međunarodni standardi.

U okvirima država, sarađujemo sa vladama i gradimo strateška partnerstva sa pojedincima, korporativnim sektorom i medijima, kao i sa lokalnim zajednicama, organizacijama civilnog društva i nezavisnim institucijama kako bi se obezbedila sistematska podrška deci.

UNICEF u Srbiji


UNICEF pruža podršku reformskim procesima u Republici Srbiji kako bi se obezbedilo da se ostvare prava za svako dete u oblastima ranog razvoja, obrazovanja, dečije zaštite, razvoja adolescenata i mladih. Konkretno, mi obezbeđujemo podatke, modeliramo rešenja koja mogu da se primene na nacionalnom nivou i vodimo stalni dijalog sa kreatorima politika kako bismo osigurali da se ne izostavi nijedno dete.

Istovremeno, naš zadatak je i da budemo nezavisni glas dece – da ukažemo na to gde postoje prepreke ili gde se krše prava deteta. Naš rad je u skladu sa nacionalnim razvojnim prioritetima i doprinosi tome da Vlada ispuni preuzete međunarodne obaveze i planove te da realizuje mapu puta za pristupanje Evropskoj uniji, odnosno za ostvarivanje ciljeva Agende 2030 za održivi razvoj.

Naša vizija budućnosti je svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno. Svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale. Takođe, mi radimo u skladu sa Okvirom razvojnog partnerstva, koji definiše saradnju između Vlade Republike Srbije i sistema Ujedinjenih nacija u zemlji.

UNICEF sarađuje sa brojnim partnerima kako bi ispunio svoj univerzalni mandat za decu. Vlada nam je glavni partner, ali blisko sarađujemo i sa organizacijama civilnog društva, akademskim institucijama, nezavisnim telima za nadgledanje ljudskih prava, uključujući Narodnu skupštinu Republike Srbije i Skupštinu AP Vojvodine, lokalnim zajednicama, porodicama, decom i mladima.

Partnerstva sklapamo i sa privatnim sektorom – multinacionalnim korporacijama, nacionalnim kompanijama i malim preduzećima – kako bismo ujedinili resurse i znanja, podstakli inovacije koje podržavaju rad UNICEF-a i doprli do svakog deteta.

Naša vizija budućnosti je svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale.